การจัดการความรู้


Web Site KM

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้านการจัดการเรียนการสอน

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “GRAD GOOD GREAT KM”

คู่มือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ด้านการวิจัย

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “GRAD PUBLIC KM”

คู่มือแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้านการจัดการเรียนการสอน

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “GRAD GOOD GREAT KM”

คู่มือ แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ด้านการวิจัย

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “GRAD PUBLIC KM”

คู่มือ การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 4
คูมือการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยในการทำงานวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 5
คู่มือการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 4

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 4--------------------------------------------------------------------------------------------

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คำสั่งแต่งตั้งแต่งคณะกรรมการการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้


แผนที่ 1 : ดาวน์โหลด

แผนที่ 3 : ดาวน์โหลด

แผนที่ 4 : ดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ (Knowledge Management: KM)

เนื้อหา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการความรู้เป็นประจำทุกปีเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการจัดการความรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถทำให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์สำเร็จ 

ตามแผนการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดการดำเนินการจัดการความรู้ ไว้จำนวน 3 แผน ได้แก่

แผน 1 เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ

แผน 3 เทคนิการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล

แผน 4 เทคนิควิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่


คู่มือของชุมชนนักปฏิบัติแผน 1 กลุ่ม SM KM : ดาวน์โหลด

คู่มือของชุมชนนักปฏิบัติแผน 3 กลุ่ม KM_Socity@GDS : ดาวน์โหลด

คู่มือของชุมชนนักปฏิบัติแผน 4 กลุ่ม Grad probic KM : ดาวน์โหลด


--------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานผลการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติแผน 1 กลุ่ม SM KM : ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติแผน 3 กลุ่ม KM_Socity@GDS : ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติแผน 4 กลุ่ม Grad probic KM : ดาวน์โหลด