บุคลากรประจำหลักสูตรน.ส.กัญธนัช สินสมบุญ

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.อณิธิตา ยมสาร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.วราภรณ์ จันทรมาตร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร รปม. นโยบายสาธารณะ และหลักสูตร บธ.ด.

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61


น.ส.กุลภัสสรณ์ ศรีบุญเพ็ง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร บธ.ม.

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.เสาวนีย์ ไตรรัตน์รังษี

เจ้าหน้าทีประจำหลักสูร บธ.ม.

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.กาญจนา วัฒนาศิริกุลชัย

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.วาสนา เพ็ชระ

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม.การบริหารการพัฒนา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.สุวรรณี กิระหัส

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.กนกพร เล็กซุง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.เพ็ญพักตร์ สว่าง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./ศศ.ม. ปรัชญาและจริยศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายกฤษฎา กมลสาร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./ศศ.ม. ภาษาศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

น.ส.ตรีนุช นุ่มศรีหมอก

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.พีรยา อานมณี

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61