บุคลากรประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ

หัวหน้าสำนักงาน

คู่มือปฏิบัติงาน 

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นางเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน 

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.ณิชกานต์ เพชรปานกัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นางชุติมา มิ่งขวัญสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

คู่มือปฏิบัติงาน

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายวรเทพ นาควงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายพลกฤษณ์ ชิดชอบ

นักวิชาการพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นางณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฏ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.สุวรรณี ปุญสิริ

นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน 

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.ณัฐกฤตา ทองขัด

นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายวราพงษ์ ท่าขนุน

นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี6

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.วิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61