ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ