ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ