ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และศิษย์เก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและขยายการยกย่องสู่นานาชาติ