อาจารย์ประจำ


ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุคนธ์ เครือน้ำคำ

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสาจารย์(พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ           ประธานหลักสูตร

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ           ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง

อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ

อาจารย์ พันตำรวจเอก ดร.นพดล บุรณนัฎ

อาจารย์ ดร.พลอมร ธรรมประทีป

อาจารย์ ดร.สุรมน ไทยเกษม

อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

อาจารย์ ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ            ประธานหลักสูตร

ศาสตราจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก

อาจารย์ ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช

อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป

อาจารย์ ดร.รวิช ตาแก้ว

อาจารย์ ดร.สิริกร อมฤตวาริน

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

Assistant Professor Dr.Kirk Roger Person

ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์ ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน

อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร

อาจารย์ ดร.พอดี สุขพันธ์

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศาสตราจารยสรรใจ แสงวิเชียร

นายแพทย์ ดร.วิชัย โชควิวัฒน

ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล            ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ชื่นอารมรณ์ จันทิมาชัยอมร

อาจารย์ ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์

อาจารย์ ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ

อาจารย์ ดร.พรรณิลัย นิติโรจน์

ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

รองศาสตราจารย์ศุภานัน สิทธิเลิศ

ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพ็ชรพันธุ์            ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทานาราช

อาจารย์ ดร.สังเวียน เทพผา

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดีละม้าย

อาจารย์ ดร.วนิดา จันทิมา

ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์      ประธานหลักสูตร