อาจารย์ประจำ


ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุคนธ์ เครือน้ำคำ

อาจารย์ ดร.ปรามศึก หวลประไพ

รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพ็ชรพันธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล 

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสาจารย์(พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ           ประธานหลักสูตร

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ           

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ

พล.ท.ดร.ทวี แจ่มจำรัส

อาจารย์ ดร.กาญจนา โพธิวิชยานนท์

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร ศิริรัตน์

อาจารย์ ดร.เอื้ออัมพร พิพยฆิมพร

อาจารย์ ดร.สำเนียง มณีฉาย

อาจารย์ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ

อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ                ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช

อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป

อาจารย์ ดร.รวิช ตาแก้ว

อาจารย์ ดร.สิริกร อมฤตวาริน

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม                 ประธานหลักสูตร

Assistant Professor Dr.Kirk Roger Person

ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร

อาจารย์ ดร.พอดี สุขพันธ์

อาจารย์ ดร.ณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฎ์

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศาสตราจารยสรรใจ แสงวิเชียร

นายแพทย์ ดร.วิชัย โชควิวัฒน

ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา                            ประธานหลักสูตร

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศ.นพ.ดร.สมชัย บวรกิตติ

ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์