อาจารย์ประจำ


ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุคนธ์ เครือน้ำคำ

อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข

อาจารย์ ดร.ปรามศึก หวลประไพ

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสาจารย์(พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ           ประธานหลักสูตร

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ           

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ

อาจารย์ พันตำรวจเอก ดร.นพดล บุรณนัฎ

อาจารย์ ดร.พลอมร ธรรมประทีป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรมน ไทยเกษม

อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

อาจารย์ ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

ดร.วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ ฌ

พล.ท.ดร.ทวี แจ่มจำรัส

อาจารย์ ดร.บุญศรี สุธีรชัย

อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด

อาจารย์ ดร.กาญจนา โพธิวิชยานนท์

อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ชลสุข

อาจารย์ ดร.ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์

อาจารย์ ดร.ปิยะวดี จินดาโชติ

อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ บุญยเกียรติ

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร ศิริรัตน์

อาจารย์ ดร.เอื้ออัมพร พิพยฆิมพร

อาจารย์ ดร.เสารณีย์ พากเพียร

อาจารย์ ดร.ปัญญารัตน์ ปานทอง

อาจารย์ ดร.สุมาลี มีพงษ์

อาจารย์ ดร.พิชัย พ้นภัย

อาจารย์ ดร.วัลลภ ศัพท์พันธู์

อาจารย์ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ เดียวกุล

อาจารย์ ดร.สาโรจน์ วสุวานิช

อาจารย์ ดร.สำเนียง มณีฉาย

อาจารย์ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ

อาจารย์ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ

อาจารย์ ดร.อวัสดา ปกมนตรี

อาจารย์ ดร.วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ

อาจารย์ ดร.ติตยาภรณ์ ประสาทกุล

อาจารย์ ดร.นภดล ศรีตระกูล

อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์

อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

อาจารย์ ดร.สุมาลี ศรีสุภรณ์วาณิชย์

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ            ประธานหลักสูตร

ศาสตราจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก

อาจารย์ ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช

อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป

อาจารย์ ดร.รวิช ตาแก้ว

อาจารย์ ดร.สิริกร อมฤตวาริน

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

Assistant Professor Dr.Kirk Roger Person

ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์ ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน

อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร

อาจารย์ ดร.พอดี สุขพันธ์

อาจารย์ ดร.ณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฎ์

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศาสตราจารยสรรใจ แสงวิเชียร

นายแพทย์ ดร.วิชัย โชควิวัฒน

ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล            ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ชื่นอารมรณ์ จันทิมาชัยอมร

อาจารย์ ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์

อาจารย์ ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ

อาจารย์ ดร.พรรณิลัย นิติโรจน์

ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

รองศาสตราจารย์ศุภานัน สิทธิเลิศ

ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพ็ชรพันธุ์            ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทานาราช

อาจารย์ ดร.สังเวียน เทพผา

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดีละม้าย

อาจารย์ ดร.วนิดา จันทิมา

ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์      

อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา                            ประธานหลักสูตร

ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข