นิทรรศการออนไลน์


การจัดนิทรรศการเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแบบออนไลน์ งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14  (14 th National & International Conferrence)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 


www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th