แผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561