แผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ 2562


แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

4. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย

5. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ

6. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

8. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

9. แผนพัฒนาบุคลากร

10. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

11. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

12. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

13. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

14. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

15. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

16. แผนการจัดการความรู้

17. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

18. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์