คำถามที่ถามบ่อย Q&A


ช่องทางในการ ถาม-ตอบ


Q: บัณฑิตวิทยาลัยเปิดทำการ?

A:  วันจันทร์-วันศูกร์ เวลา 8.30-19.00 น. 

    วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.


Q: เปิดรับสมัครเมื่อไหร่?

A: 1. ภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม ของทุกปี

   2. ภาคเรียนที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี


Q: แบบฟอร์มสำเร็จการศึกษา?

A: บว.12, 13, 19, 21, 29, 30, 31 และใบคำรองสำเร็จการศึกษา


Q: ต้องเก็บขอแบบฟอร์มเก็บข้อมูล?

A: บว.09 หรือ บว.10


Q: ยื่นเอกสารแบบสามารถมารับได้ภายในกี่วัน?

A: 3 วัน


Q: ยื่นเอกสารก่อนสอบเค้าโครง/ป้องกัน (วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ) ก่อนสอบกี่วัน?

A: 10 วัน


Q: จัดอบรมการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ?

A: ทุกเดือน เดือน 2 ครั้ง ติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ / Facebook / LINE@


Q: นักศึกษาต้องการส่งผลการวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่สามารถได้อย่างไร?

A: 1. นักศึกษาที่เรียนแผน ก วิทยานิพนธ์ ต้องส่งผลงานส่วนหนึ่งส่วนใดของวิทยานิพนธ์เพื่อลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เป็นอย่างน้อย

   2. นักศึกษาที่เรียนแผน ข การค้นคว้าอิสระ ต้องส่งผลงานส่วนหนึ่งส่วนใดของวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ต้องมี proceeding) เป็นอย่างน้อย


Q: คำร้องขยายเวลาการศึกษา?

A: บว.23


Q: ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลากี่วัน?

A: 5 วันทำการ


Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าเล่มการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ?

A: 1. https://grad.ssru.ac.th/page/thesischeckliststatus

   2. ติดต่อ 02160117-75 ต่อ 21