สถานะการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/IS


อยู่ระหว่างทดลองระบบ

สถานะการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/IS

ชื่อ-สกุล
วันที่ส่งเล่มตรวจ
วันที่รับเล่มคืน
ทดสอบ
9/10/2560
13/10/2560ติดต่อ 021601174-75 ต่อ 21