เสาหลัก/วัฒนธรรม/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจหลัก


เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีสวนสุนันทา)


วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย


วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล


พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจหลัก (Key result area)

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2. ส่งเสริมการทำวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น


วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย