ประกาศรายชื่อและแบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 4


ประกาศรายชื่อและแบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 4

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 4

Miss Baoqin Huang.

Miss Dongna Weng.

Miss Jia Jiao

Miss Jia Jiao

Miss Liangyi Duan

Miss Lingxuan Wang

Miss Man Yun

Miss Meng Yang

Miss Mengmeng Wang

Miss Weiqing Yang

Miss Wenting Luo

Miss Xiang Xiao

Miss Xiaolan Ma

Miss Yinxian Jiang

Mr. Yunhui Xiao

คุณกนกวรรณ ประภากุล

คุณกมลวรรณ แสนเสนาะ

คุณกรกนก ขูรูรักษ์

คุณกรรณทิมา อิสระโชติ

คุณกรวิกา ใจปินตา

คุณกฤชมน บุญอยู่

คุณกฤติพงศ์ คนแรง

คุณกันต์ปาณัสม์ อำไพวรรณ

คุณกิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ์

คุณกิตติยา ขันทอง

คุณกิตติยา ฤทธิภักดี

คุณกิตติศักดิ์ งามสง่า

คุณกีรติ กุลวานิชไชยนันท์

คุณกุลภาภร แต้มพุดชา

คุณคริษฐา อ้อนกระโทก

คุณคุณัชญ์พัฒน์ พวรรณา

คุณจงณิชณพ รสอรุณ

คุณจามจุรี ศรีปัญญา

คุณจิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

คุณจินตนา พรายชมภู

คุณเจนวุฒิ บุญชูพงศ์

คุณชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง

คุณชนิษฎากานต์ นาคสวาท

คุณชัยยุทธ บุญฑริกรัตน์

คุณโชติกา แหร่มบรรเทิง

คุณไชยา พลอยหิน

คุณฐิตารีย์ เจริญสิทธิศิริ

คุณฐิติมา พุ่มเรือง

คุณณัฐกาญจน์ ญาณแขก

คุณณัฐกาญจน์ นวลจันทร์

คุณณัฐกานต์ กลีบมะลิ

คุณณัฐฐา นพเก้า

คุณณัฐธยาน์ หร่ายขุนทด

คุณณัฐธิดา ชนะพลชัย

คุณณัฐนันท์ ศรีศรศาสตร์

คุณณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร

คุณณิฏญา สีดา

ยกเลิกแบบตอบรับ คุณดวงหทัย สุขเมือง

คุณดุลพินิจ หนูเอียด

คุณทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ

คุณทศวรรษ เกิดติ๋ง

คุณทัศน์พล แก้วเพชรบุตร

คุณทินภัทร อุ่นใจเพื่อน

คุณทิพย์วรรณ กลิ่นอินทร

คุณเทพชา บารมี

คุณธงชัย ศรีวรรธนะ

คุณธนัชพร อ่อนศรี

คุณธัญภา ทองสงค์

คุณธันยพงศ์ สารรัตน์

คุณธีรพร ทิวงค์ษา

คุณนนทพันธ์ ยั้งประยุทธ์

คุณนปภา สกุลพิทักษ์

คุณนภัสพรพรรณ มนทอง

คุณนภาพรรณ คำคง

คุณนวพร ชลารักษ์

คุณนัธทวัฒน์ ท้าวคำพุ

คุณนิภาไล สวาสดิ์ฉัตรภูมิ

คุณนิรดา แก้วเขียว

คุณนุษรา นอบน้อม

คุณบัณฑร จิตต์สุภาพ

คุณบุญผล รักษาศรี

คุณเบญจศิลป์ เหล่าวงษี

คุณปนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม

คุณปรเมศวร์ รอบคอบ

คุณประกาย สีเขียว

คุณประพรรณสี มีสำโรง

คุณปรีชา คุณฮวย

คุณปัญญา สมุทรหล้า

คุณปาฏลี พรหมอ่อน

คุณปาริชาติ ธรรมสุวรรณ

คุณปิยะ สีดอกบวบ

คุณปิยะณัฐ ถุนพุทธดม

คุณเปรมใจ จัดสม

คุณผกามาศ แต้มจันทร์

คุณพงศธร สรภูมิ

คุณพรพิศ งามพงษ์

คุณพรรณีย์ สุรีย์แสง

คุณพัชรินทร์ บุญเขื่อง

คุณเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์

คุณภัทรพล สายแวว

คุณภัทรภรณ์ พรหมแก้ว

คุณภัทราพร รอดบุญเกิด

คุณภัทราวีร์ บัวเทศ

คุณภาดา ฤกษ์สุรณรงค์

คุณภานุพงศ์ ตันสุข

คุณมณฑิรา สาระพันธ์

คุณมนัตฐา ท้าวด่าน

คุณมนัสนันท์ จิตรจำนงค์

คุณมัณฑนา ทองต้ง

คุณมาลัยพร ก้านอินทร์

คุณมินท์ธิตา เเดงสุริศรีโสภาศ

คุณเมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชติ

คุณยุตินันท์ เอื้ออารีธรรม

คุณยุพารัตน์ ใยเมือง

คุณรัศมิ์ลภัส กัลยาณเลิศ

คุณราชู พันธ์ฉลาด

คุณริณญดา คงเอียง

คุณวรรณา สินธาราศิริกุลชัย

คุณวราภรณ์ พรมทอง

คุณวศิน ชูชาติ
คุณวันทยาพร ศรีมันตะ

คุณวันวสา วิโรจนารมย์

คุณวาสินี สุวรรณคาม

คุณวิชัย พิณเสนาะ

คุณวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน

คุณวิสา แสนเลิง

คุณศนิชยา นราธรสวัสดิกุล

คุณศราพร กันทะนัน

คุณศศิธร กรานสุข

คุณศศิธร พิมพ์แก้ว

คุณศศิประภา พิสิฐตระกูลพร

คุณศศิวิมล มาลาพงษ์.pdf

คุณศิราณี ฤทธิเดช

คุณศิรินทิพย์ แก้วกาญจน์

คุณศิริภรณ์ จักรคุ้ม

คุณศิริวิมล กรวดนอก

คุณสกาวรัตน์ เมืองจันทร์

ยกเลิกแบบตอบรับ.  คุณสมฤทัย เกษอินทร์ษา

คุณสัครินทธ์ อ้นประวัติ

คุณสิริธร เจริญรัตน์

คุณสิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์

คุณสุกัญญา ประกอบธรรม

คุณสุทธิญาณ นิติกิจไพบูลย์

คุณสุธิตา ศรีสมบัติ

คุณสุปราณี ปาวิลัย

คุณสุปรียา แซ่ภู่

คุณสุพัตรา วงษ์สุวรรณ

คุณสุพิชญา แสงแก้ว

คุณสุพิชา แคณาโจด

คุณสุเมธ สันติกุล

คุณสุรีรัตน์ ลิ้มสุรินทร์

คุณสุวิดา รักไพฑูรย์

คุณอนุกูล วิเขตกิจ

คุณอรชุดา หมื่นแก้ว

คุณอรปรียา เหลือนับ

คุณอรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน์

คุณอรรถนนท์ บุญทองเสือ

คุณอรรถวุฒิ เกียรติสุข

คุณอรอำไพ นับสิบ

คุณอริศรา ชูช่วย

คุณอลิษา ทวีลาภ

คุณอัครพนธ์ นวนจันทร์

คุณอัญชัน แก้วมณี

คุณอัญญาภัสร์ ชัยฐิตารีย์

คุณอานนท์ แซ่อึ่ง

คุณอาฬสา วิเศษ

คุณอิชยา มุขรักษ์

คุณเอกชัย แตบสวัสดิ์

ณัฐธกรณ์ กีรติวัฒนธรณ์.pdf