หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอำนาจ สายฉลาด
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอำนาจ สายฉลาด

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 15:03:30

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอำนาจ สายฉลาด"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน" 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563