Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอำนาจ สายฉลาด
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอำนาจ สายฉลาด

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-27 09:20:35

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอำนาจ สายฉลาด"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน" 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563