ผลการค้นหา : สอบป้องกัน

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณธัชฎามาศ อุไรวรรณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดี"คุณธัชฎามาศ อุไรวรรณ”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก ...
2021-02-15 13:38:36
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณสุธีธ์ มั่งมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดี"คุณสุธีธ์ มั่งมี”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพั ...
2021-02-15 13:39:58
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีคุณกาญจนา คำตันคุณเพ็ญพักตร์ สว่างคุณสุวรรณี กิระหัสนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ...
2020-11-12 15:44:20
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีคุณกัญธนัช สินสมบุญคุณอณิธิตา ยมสารนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ...
2020-11-12 15:44:59
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ คุณกฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีคุณกฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพั ...
2020-11-12 15:45:41