Result : สอบป้องกัน

ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย น.ส. เบญจมาศ สอนคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. เป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย น.ส. เบญจมาศ สอนคำ นักศึกษ ...
2020-05-05 09:38:38
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย นายเอกราช รักเมือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. เป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย นายเอกราช รักเมือง นศ. รุ ...
2020-05-05 09:44:27