ผลการค้นหา : ประชุม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565        & ...
2022-05-10 11:11:15
การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ...
2021-05-11 11:47:22
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลท ...
2021-03-25 12:44:19
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2021-03-15 16:17:16
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักวิชาการ นัก ...
2021-02-22 09:38:56
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
[ข่าวกิจกรรม/โครงการ]  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีว ...
2021-02-15 13:27:15
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประ ...
2021-02-15 13:37:08