Result : ประชุม

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ...
2021-05-11 11:47:22
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลท ...
2021-03-25 12:44:19
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2021-03-15 16:17:16
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักวิชาการ นัก ...
2021-02-22 09:38:56