ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 25 ...
2020-09-16 11:47:50
บัณฑิตวิทยาลัยปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
บัณฑิตวิทยาลัยปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ...
2020-09-16 11:44:45
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิท ...
2020-09-16 11:19:34
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-09-16 11:00:21
ชานมดอกบัวแดง โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชานมดอกบัวแดง โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดอกบัวแดง ท้องถิ่นในบึงหนองหาน อำเภอกุมภว ...
2020-09-03 15:26:46
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงควา ...
2020-09-03 15:25:50
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีม ...
2020-09-03 15:22:32
วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อาคาร ...
2020-09-03 15:14:42