ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565        & ...
2022-05-10 11:11:15
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย    ...
2022-05-06 12:53:01
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบู ...
2022-04-29 14:23:48
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4 / 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเด ...
2022-04-28 12:58:02
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาล ...
2022-04-26 09:18:11
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา
วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยา ...
2022-04-26 09:28:07
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 13.00- 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาล ...
2022-04-26 09:35:21
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิท ...
2022-04-26 09:44:56
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
วันที่ 22 เมษายน 2565 นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว รุ่น 10 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศ ...
2022-04-26 09:53:28
รดน้ำขอพรท่านผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรปร ...
2022-04-26 10:06:35