ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

พิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
ช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารแ ...
2020-11-18 11:11:24
การประชุมบุคลากร สายสนับสนุนทุกสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย (วาระพิเศษ)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในก ...
2020-11-18 11:29:54
บัณฑิตวิทยาลัยรับการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยรับการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำป ...
2020-11-09 15:46:51
เตรียมความพร้อมติดตั้งโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM. (iThesis)
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา ปร ...
2020-11-18 11:14:39
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ...
2020-11-18 10:24:25
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-10-08 09:22:03