Result : บัณฑิตวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-02-27 16:02:03
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era"
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilien ...
2021-02-27 16:00:13
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบเปล่า หรือรูปแบบโปสเตอร์ จนถึงวั ...
2021-02-27 15:58:57
ขอประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate ...
2021-02-27 15:58:36
โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2564
กระทรวงการต่างประเทศ ขอส่งรายละเอียดโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานเป็นระบบ (MFA Internship Pr ...
2021-02-27 16:04:11
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักวิชาการ นัก ...
2021-02-22 09:38:56