Result : บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการป ...
2020-01-16 10:41:25
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภ ...
2020-01-16 10:46:24
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือตัวแทนวิทยาลัยจีน
วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-01-14 12:57:41
The Graduate School held the 1st Board of Directors Meeting for 2020
On 13th January 2020, 13.30 am. the Graduate School held a monthly Board of Director Meeting. This w ...
2020-01-14 13:36:43
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายสมปอง แก้วพลอย บิดาของนางชุติมา มิ่งขวัญสกุล
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งหัวหน้าสำนักงา ...
2020-01-14 11:47:06
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม "การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”
วันที่ 10 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ และบุคลากรฝ่ายวิจัย เข้าร่วม "การประชุมวิชาก ...
2020-01-14 12:10:39
น้ำดอกบัวแดง ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มบ้านเดียม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
น้ำดอกบัวแดง ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มบ้านเดียม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทำจากกลีบดอกบัวแดงและ ...
2020-01-14 11:42:39
ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารแ ...
2020-01-14 11:49:40
บัณฑิตวิทยาลัยส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2563
บัณฑิตวิทยาลัยส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-01-14 12:36:09