Result : บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ...
2020-10-21 09:29:42
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-10-08 09:22:03
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-10-08 10:02:47
บัณฑิตวิทยาลัยเตรียมความพร้อมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทำการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเ ...
2020-10-08 10:24:40
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 15 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบป ...
2020-10-08 09:27:26
Dean of Graduate School attend the Academic Council Meeting No. 8/2020
Dean of Graduate School attend the Academic Council Meeting No. 8/2020ภาพเพิ่มเติม : https://www.fac ...
2020-09-16 11:19:34