Result : บัณฑิตวิทยาลัย

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลลา 09.30 - 15. ...
2021-05-11 11:14:47
โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญฟังการบ ...
2021-05-11 11:20:50
การเรียนการรสอนออนไลน์ โดย google meet
บรรยากาศการเรียนการรสอนออนไลน์ โดย google meet วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. หัวข้อ &quo ...
2021-05-11 11:27:39
กิจกรรม Virtual Run สวนสุนันทา 84 ปี วิ่งขยี้โควิด
โควิดมาระลอก 3 แล้ว รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ มาร่วมวิ่งไปกับพวกเราได้ ในกิจกรรม Virtual Run ...
2021-05-11 11:33:38
การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ...
2021-05-11 11:47:22
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศ เรื่องการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริห ...
2021-05-11 12:03:16
ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การว ...
2021-05-11 12:42:14
ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The ...
2021-05-11 13:10:17