ผลการค้นหา : นิติวิทยาศาสตร์

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวอาณดา วณิชทักษ์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
นางสาวอาณดา วณิชทักษ์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...
2020-09-02 11:02:00
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (นิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมองค์กร)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.(นิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมองค์ ...
2020-09-16 11:16:53
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจปร ...
2019-08-08 15:59:32
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเ ...
2019-08-08 15:59:44
นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. นิติวิท ...
2019-08-08 16:07:06
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับกา ...
2018-08-11 10:23:20