ผลการค้นหา : นำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว" วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาต ...
2018-11-05 17:15:17
ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน
ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน Graduate School Mini-Conference 20181.วาสนา สุขเกษม2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กา ...
2018-06-27 11:22:32