ผลการค้นหา : นำเสนอผลงานวิจัย

E-proceeding โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15“มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ...
2023-03-10 06:05:16
งานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานา ...
2021-11-18 09:24:28
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง ...
2021-11-16 15:14:54
งานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั ...
2021-11-16 15:19:46
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงค ...
2021-11-16 15:19:13
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ ส่งผลงานเ ...
2021-09-15 10:26:39
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระด ...
2021-09-15 10:32:05
ประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิ ...
2021-05-19 13:59:27
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ...
2021-05-19 14:09:18
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศ เรื่องการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริห ...
2021-05-11 12:03:16