Result : นำเสนอผลงานวิจัย

ประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิ ...
2021-05-19 13:59:27
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ...
2021-05-19 14:09:18
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศ เรื่องการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริห ...
2021-05-11 12:03:16
ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การว ...
2021-05-11 12:42:14
ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The ...
2021-05-11 13:10:17
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเส ...
2021-04-02 10:03:04
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท ...
2021-04-01 11:37:00