Result : นำเสนอผลงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเส ...
2021-04-02 10:03:04
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท ...
2021-04-01 11:37:00
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ในหัวข้อ Academic Integrit ...
2021-04-01 12:48:17
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางต ...
2021-04-01 13:47:06
งานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดประช ...
2021-03-25 13:31:46
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-02-27 16:02:03