ผลการค้นหา : การสื่อสาร

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก “คลินิกวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับป ...
2020-11-18 11:37:35
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมปลายภาคการศึกษา 1/2563
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2020-11-09 15:37:42
วิพากษ์วิทยานิพนธ์ “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสต ...
2020-11-18 10:53:21
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ คุณณรงค์ อนุรักษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารภาพลั ...
2020-11-12 15:42:04
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเชิญวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์”
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก รอ ...
2020-10-08 10:19:05