หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรม workshop... "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ
โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา ร่วมกับสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แ ...
2023-09-20 10:01:48
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นายรัฐรุจน์ มนัสวัชรพงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณรัฐรุจน์ มนัสวัชรพงศ์”  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข ...
2023-09-20 09:57:54
เปิดแล้ววันนี้ "ห้องสมุด 24 ชม."
เปิดแล้ววันนี้ "ห้องสมุด  24 ชม."ศูนย์วิทยบริการ เปิดพื้นที่ให้สมาชิกห้องสมุดนั่งอ่าน ...
2023-09-20 09:50:23
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กพร. ปี ๒๕๖๖ และพิจารณาผู้กำกับและผู้รายงานตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๗
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กพร. ปี ๒๕๖๖ และพิจารณาผู้กำกับและผู้รายงานตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๗วันที่ ๑๘ กันยา ...
2023-09-20 09:48:51
ประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖วันที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เ ...
2023-09-20 09:47:12
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" บัณฑิตวิทยาลั ...
2023-09-20 09:44:12
โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๖วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิท ...
2023-09-20 09:42:39
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเบลาลุส
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิท ...
2023-09-20 09:40:13
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖วันที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2023-09-14 10:50:58
กิจกรรมอบรม "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ
กิจกรรมอบรม "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการ ...
2023-09-14 10:49:29
ข่าวย้อนหลัง