หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท- ป.เอก สาขารายละเอียด / Metadataวิชานิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต ...
2023-03-14 16:24:18
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ พ.ต.ต.ชัยพิพัฒน์ ผิวงาม (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับ  พ.ต.ต.ชัยพิพัฒน์ ผิวงาม นักศึกษา รุ่นที่ 18 ผ่านการสอบป้องกันการค้นค้วาอิสร ...
2023-03-14 16:21:49
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ พ.ต.ท.ก้องพบ ม่วงกุล (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับ  พ.ต.ท.ก้องพบ ม่วงกุล  นักศึกษา รุ่นที่ 18 ผ่านการสอบป้องกันการค้น ...
2023-03-14 16:18:14
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ ร.ต.ท.หญิง ปิยนุช สวัสดี (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับ  ร.ต.ท.หญิง ปิยนุช สวัสดี นักศึกษา รุ่นที่ 28ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ & ...
2023-03-14 16:14:35
มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบทุนการศึ ...
2023-03-14 13:37:42
Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน (กิเลส-กรรม-วิบาก)
Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน  (กิเลส-กรรม-วิบาก)เรียน ...
2023-03-14 13:33:24
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายอาทิตย์ เล่าสกุล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นายอาทิตย์  เล่าสกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส ...
2023-03-14 13:29:54
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวบุษกร ญาณสาร (สาขาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวบุษกร ญาณสาร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-03-14 13:27:16
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้ ...
2023-03-14 13:24:33
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลั ...
2023-03-14 13:22:19
ข่าวย้อนหลัง