Home > News
News

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบร ...
2021-01-12 11:50:55
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งต ...
2021-01-12 11:48:05
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบร ...
2021-01-12 11:43:14
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี หัว ...
2021-01-12 11:40:20
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี หัว ...
2021-01-12 11:35:01
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี หัว ...
2021-01-12 11:32:25
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี หัว ...
2021-01-12 11:30:00
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี หัว ...
2021-01-12 11:27:39
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นั ...
2021-01-12 11:23:18
Archive News