Home > News
News

โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-05-11 10:27:41
อบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบด ...
2021-05-07 10:23:34
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาร ...
2021-04-28 13:58:59
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้&nb ...
2021-04-07 13:54:44
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGIF) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trus ...
2021-04-07 13:42:14
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ที่ ๒.๑.๑ ร้อยล ...
2021-04-07 13:21:01
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-04-07 12:58:51
แจ้งเวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแจ้งเวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน https://www.facebook. ...
2021-04-07 12:50:33
โครงการอบรมตำรับชาววังสไตล์ร่วมสมัย
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "ตำรับอาหารชาววังสไตล์ร่วมสมัย" ในวันที่ 7 มิถุนายน ...
2021-04-23 19:37:43
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยการนำของ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริ ...
2021-04-02 13:37:54
Archive News