หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระ ...
2021-05-11 14:58:37
ขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและสัมมนานานาชาติการว ...
2021-05-11 14:35:35
ขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาก ...
2021-05-11 13:23:13
ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The ...
2021-05-11 13:10:17
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ...
2021-05-11 12:54:05
ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การว ...
2021-05-11 12:42:14
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศ เรื่องการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริห ...
2021-05-11 12:03:16
ข่าวย้อนหลัง