หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมชี้แจงภาระงานคนงาน แม่บ้านในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการป ...
2020-11-18 11:49:13
แจ้งวันหยุดให้บริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
แจ้งวันหยุดให้บริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563❌ วันที่ 19-20 ...
2020-11-18 11:40:03
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก “คลินิกวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับป ...
2020-11-18 11:37:35
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 7.00-8.20 น. นางสาว ปุณย์จรีย์. นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ร ...
2020-11-18 11:33:53
การประชุมบุคลากร สายสนับสนุนทุกสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย (วาระพิเศษ)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในก ...
2020-11-18 11:29:54
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และบุคลากรป ...
2020-11-18 11:26:05
ผู้บริหารและประธานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิต ...
2020-11-18 11:22:03
ข่าวย้อนหลัง