Home > News
News

นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ...
2021-10-27 11:50:53
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. หัวข้อ “อรรถปริ ...
2021-10-27 11:44:51
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสาวิทย์ หลาบมาลา”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสาวิทย์ หลาบมาลา” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ ...
2021-10-27 11:36:55
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุปราณี อุ่ยยะเสถียร”
ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณสุปราณี อุ่ยยะเสถียร” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ...
2021-10-27 11:29:34
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน
ขอแสดงความยินดีกับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldquo ...
2021-10-27 11:19:53
ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต
ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต Li Ran Niran ผู้จัดการโครงการ BIOFIN Biofin Thailand ประ ...
2021-10-27 11:14:08
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นให ...
2021-10-27 10:47:44
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง ...
2021-10-27 10:38:19
ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก ธนวัชระ วิเศษศรี
ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldqu ...
2021-10-18 22:20:30
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล
ขอแสดงความยินดี กับ “อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร ...
2021-10-18 22:15:50
Archive News