Home > News
News

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562
วันที่ 10 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเท ...
2019-04-11 08:34:32
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ ...
2019-04-03 10:17:13
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ...
2019-04-03 10:14:34
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีได้รับรางวัลข้าราชการ ...
2019-04-03 10:11:14
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณชัยชาญ แก้วชิงดวง
วันที่ 27 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณชัยชาญ แก้วชิงดวง นักศึกษาหลักส ...
2019-04-03 10:05:41
Archive News