Home > News
News

ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้&nb ...
2021-04-07 13:54:44
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGIF) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trus ...
2021-04-07 13:42:14
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ที่ ๒.๑.๑ ร้อยล ...
2021-04-07 13:21:01
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-04-07 12:58:51
แจ้งเวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแจ้งเวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน https://www.facebook. ...
2021-04-07 12:50:33
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยการนำของ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริ ...
2021-04-02 13:37:54
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเส ...
2021-04-02 10:03:04
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระเจริญ2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ ...
2021-04-02 08:44:50
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางต ...
2021-04-01 13:47:06
Archive News