Home > News
News

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ โดยรศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2020-05-25 10:43:49
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท โดย อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)
การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 2 ...
2020-05-25 10:39:36
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาตำรา มสธ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ ...
2020-05-25 10:24:05
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาโท) อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)
การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 1 ...
2020-05-25 10:14:48
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโร ...
2020-05-25 10:10:53
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ในรายวิชา LNG5301 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5301 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...
2020-05-25 10:06:32
Archive News