หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิท ...
2021-11-16 14:43:46
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้ง ...
2021-11-16 14:44:21
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ปิยมังคลา
ขอแสดงความยินดีกับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldqu ...
2021-11-16 14:46:41
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานห ...
2021-11-16 14:47:00
โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑ ...
2021-11-16 14:47:18
ศึกษาดูงานบริษัทบูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจา ...
2021-11-16 14:47:37
ข้อบังคับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๕)"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกข้อบังคับ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลา ...
2021-11-16 14:48:05
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานแล ...
2021-11-16 14:48:21
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธ ...
2021-11-16 14:48:37
ข่าวย้อนหลัง