Home > News > Events
Events

ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูล
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองการจัดการวารสารวิจัยฯ ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเ ...
2021-06-02 15:10:58
ประชาสัมพันธ์ทุนหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์
     สถาบัน Beijing Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เสนอทุนหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ ...
2021-06-02 14:57:46
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลลา 09.30 - 12 ...
2021-06-02 14:45:31
โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญฟังการบ ...
2021-06-02 14:40:22
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 - 16. ...
2021-06-02 14:35:45
สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่
สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 ...
2021-06-02 14:29:12
ประชุมอาจารย์และบุคลากรชี้แจง เรื่อง การจัดทำข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษา
วันที่ 21 พ.ค. 64 เวลา 13.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิต ...
2021-06-02 14:14:03
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลลา 09.30 - 12 ...
2021-06-02 14:10:16
ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะ
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ...
2021-05-25 08:24:37
Archive News