Home > News > Events
Events

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟา ...
2020-01-27 09:42:16
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภ ...
2020-01-16 10:46:24
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการป ...
2020-01-16 10:41:25
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือตัวแทนวิทยาลัยจีน
วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-01-14 12:57:41
The Graduate School held the 1st Board of Directors Meeting for 2020
On 13th January 2020, 13.30 am. the Graduate School held a monthly Board of Director Meeting. This w ...
2020-01-14 13:36:43
บัณฑิตวิทยาลัยส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2563
บัณฑิตวิทยาลัยส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-01-14 12:36:09
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการบูชาครู สร้างสรรค์ปรัชญาไทยฯ"
เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรั ...
2020-01-14 12:13:28
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม "การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”
วันที่ 10 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ และบุคลากรฝ่ายวิจัย เข้าร่วม "การประชุมวิชาก ...
2020-01-14 12:10:39
Archive News