Home > News > Events
Events

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันพืชมงคล
วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่ ...
2020-05-13 08:45:52
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา (Vesak Day) ได้ถูกรับรองให้เป็น “วันสำคัญสากล” ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหป ...
2020-05-07 10:43:21
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันแรงงาน
วันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐม ...
2020-05-05 10:06:07
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวั ...
2020-05-05 09:47:49
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่าพระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภา ...
2020-05-05 09:28:20
ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชาEAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชา EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2020-04-30 10:26:54
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันศุก ...
2020-04-30 10:15:19
Archive News