หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ...
2021-01-12 14:22:04
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้ามอบของขวัญปีใหม่แก่ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเป็นตัว ...
2021-01-12 14:14:40
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมค ...
2021-01-12 14:10:50
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาใน ...
2021-01-12 13:46:31
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาใน ...
2021-01-12 13:40:59
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาารบริหารการพัฒนาใ ...
2021-01-12 13:28:28
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2021-01-12 13:21:47
รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมการสภาวิชาการ
วันที่ 5 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมกา ...
2021-01-12 13:06:53
ข่าวย้อนหลัง