หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัยคุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า
บัณฑิตวิทยาลัยตอบรับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยหมั่นให้พนักงานทำความสะอาดห้ ...
2020-02-27 15:30:19
พิธีเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบร ...
2020-02-26 10:46:25
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยก ...
2020-02-25 10:40:29
วิพากษ์โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ในโครงการ “คลินิควิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 3/2563
   หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำน ...
2020-02-25 09:53:38
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานใ ...
2020-02-20 14:53:06
นักศึกษานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน โดย ดร.ดุษฎี นิลดำ ประธานหลั ...
2020-02-17 11:31:57
14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"
14 กุมภาพันธ์ วันมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้ว ยังถื ...
2020-02-14 13:31:04
ข่าวย้อนหลัง