Home > News > Events
Events

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับบทความวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและบริหารการศึกษา
กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับบทความวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจแล ...
2020-04-08 15:07:57
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการป ...
2020-04-08 14:43:47
7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day)
วันอนามัยโลก (World Health Day) ตรงกับวันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติใช้เป ...
2020-04-07 09:44:14
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2563
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองรา ...
2020-04-07 09:35:25
การเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการทางการสื่อสาร หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขานรับนโยบายรัฐบาล ปรับตัว COVID-19 สู่ E.D.-20 ตา ...
2020-04-07 09:23:19
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์"
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์" โดยศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจื ...
2020-04-07 09:17:53
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี ส ...
2020-04-01 14:34:21
Archive News