Home > News > Events
Events

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ...
2019-03-20 07:16:54
มารยาทงามตามวิถีชาววัง ประจำเดือนมีนาคม 2562 น้ำพริกปลาทู ​
13 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทงามตามวิถีชาววัง ประจำเดือนมีนาคม 2 ...
2019-03-19 11:00:45
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 10
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้ ...
2019-03-01 11:31:07
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร.พลอยทราย ...
2019-03-01 11:27:51
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าอำนวยพร แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร.พลอยทราย ...
2019-03-01 11:26:24
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ท่านอธิการบดี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ...
2019-02-22 14:39:26
The Graduate School held a meeting 2/2019
On 14th February 2019, the Dean of the Graduate School assigned Dr. Thongchai Surinwarangkul, the As ...
2019-02-15 14:42:38
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าประชุม การวิธีปฏิบัติในเรื่องกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยเข้าประชุมพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อติดตาม ...
2019-02-12 10:49:04
Archive News