Home > News > Events
Events

บัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดั ...
2020-06-29 08:53:49
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การนวดเพื่อสุขภาพ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสั ...
2020-06-27 09:54:18
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมรายได้ของชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน กลุ่มเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไล ...
2020-06-27 09:40:22
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หมู่บ้านสระนา โดยการเผยแพร่สื่อก ...
2020-06-27 09:36:10
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ...
2020-06-13 10:19:42
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมการกุศล ณ ตู้ปันสุข
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลา ...
2020-07-01 09:39:10
รับสมัครนักการตลาด SSRU
มีข่าวดีมาบอก ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า SSRU และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid -19 ท ...
2020-06-11 12:37:57
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแห ...
2020-06-10 10:59:32
Archive News