หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา : สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวฐ ...
2024-06-07 14:27:22
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุมนรัตน์ อัศววิมล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุมนรัตน์ อัศววิมล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...
2024-04-30 13:23:03
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายอุดมสิทธิ์ อุ่นพัฒนาศิลป์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นายอุดมสิทธิ์ อุ่นพัฒนาศิลป์”  นักศึกษาหลักสูตรปรั ...
2024-03-06 21:04:14
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาด ...
2024-02-12 10:36:17
ข่าวย้อนหลัง