หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
วันที่ 22 เมษายน 2565 นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว รุ่น 10 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศ ...
2022-04-26 09:53:28
ขอแสดงความยินดีกับนายอนุพงษ์ พูลพร
ขอแสดงความยินดีกับนายอนุพงษ์ พูลพร นักศึกษา ป.เอก นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12 ที่ผ่านการสอบป้องกันวิท ...
2022-04-21 11:38:38
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายอนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายอนุวัตร  สุขสมานพาณิชย์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาด ...
2022-04-19 09:21:43
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาด ...
2022-04-19 09:10:09
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส ...
2022-04-19 09:00:29
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "พระสุชิน ปัญญะสิน"
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"พระสุชิน ปัญญะสิน" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข ...
2022-04-19 08:53:10
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน”
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร ...
2022-03-31 10:27:35
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวประณีต ขวัญเปรมฤทัย
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นางสาวประณีต ขวัญเปรมฤทัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส ...
2022-03-30 13:21:36
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...
2022-03-24 10:11:33
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวชลดา ศรีสุวรรณ"
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวชลดา ศรีสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาข ...
2022-03-16 15:13:58
ข่าวย้อนหลัง