หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ...
2020-10-21 10:46:07
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริ ...
2020-10-21 10:36:49
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ คุณณรงค์ อนุรักษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารภาพลั ...
2020-10-21 10:25:57
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณศาสวัต มูลสถาน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณศาสวัต มูลสถานนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ที่ส ...
2020-10-21 09:25:05
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ พระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี)นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจ ...
2020-10-21 09:20:48
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณยุทธภัณฑ์ พินิจนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที ...
2020-10-21 09:09:46
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิระวดี สินทร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิระวดี สินทร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2020-10-08 10:13:39
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ...
2020-10-08 09:57:45
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ "คุณมุกดา ผิวขำ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมุกดา ผิวขำ”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ...
2020-09-16 13:20:20
ข่าวย้อนหลัง