หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อบรม Digital economy start up
อบรม Digital economy start up Downloadสนใจสมัครได้ที่https://goo.gl/forms/8DuXlKA41jpaXt5C3 ...
2018-02-19 14:59:24
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายเจมส์ พึ่งผล
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ดำเนินการสอบเ ...
2018-02-09 13:16:41
ภาพบรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์ ของนางสาวธนันกาญจน์ สมทรัพย์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ ...
2018-02-06 11:17:08
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่น 2
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผ ...
2018-02-06 11:10:23
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของพลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของ พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นักศึกษา ...
2018-01-30 10:23:30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประช ...
2018-01-30 09:35:31
โครงการบริการวิชาการ "พัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ"
วันที่ 25 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการ "พัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังก ...
2018-01-26 09:47:07
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ​จัดโครงการร่วมใจทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดโครงการร่วมใจทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อ ...
2018-01-26 09:44:47
โครงการ"ส่งเสริมและให้ความรู้กีฬาฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด"
วันที่ 25 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ"ส่งเสริมและให้ความรู้กีฬาฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด& ...
2018-01-26 09:41:45
โครงการ "ส่งเสริมพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน "
วันที่ 24 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "ส่งเสริมพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับเ ...
2018-01-26 09:39:01
ข่าวปัจจุบัน