Home > News
News

แสดงความความยินดีกับ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบ ...
2018-07-16 15:11:46
ภาพบรรยากาศการสอบของ "คุณสมศักดิ์ อัศวศิริศิลป์"
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสมศักดิ์ อัศวศิริศิลป์"นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตส ...
2018-07-16 15:09:53
สาขาวิชาแพทย์​แผน​ไทย​ประยุกต์​ เข้าร่วมงานประกวด Mister Star Bangkok 2018
ผศ.พิเศษ.ดร.นพ.ธวัชขัย กมลธรรม ประธานหลักสูตร และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่ ...
2018-07-16 15:07:48
บรรยากาศการสอบ ของคุณธนวัฒน์ พรหมจินดา
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณธนวัฒน์ พรหมจินดา" นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้ผ่านการสอบเค้า ...
2018-07-16 15:05:40
บรรยากาศการเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
บรรยากาศการเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็ ...
2018-07-16 15:00:29
อ.ดร.รวิช ตาแก้ว อาจารย์​ประจำ​​สาขาวิชา​ปรัชญา​และ​จริยศาสตร์​ พาตั้งวงคุยเสวนา "ปรัชญาและจริยศาสตร์"
อ.ดร.รวิช ตาแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ พาตั้งวงคุยเสวนา & ...
2018-07-16 14:58:15
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยคว้ารางวัล
งานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Expos ...
2018-07-09 12:02:01
กำหนดการสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 รอบที่ 2
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 รอบที่ 2 ...
2018-07-05 12:02:27
ภาพการนำเสนอ GRADUATE SCHOOL MINI-CONFERENCE 2018
ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "Graduate School Mini-Conference 2018" ผู้วิจัยสามารถคลิ๊ก ...
2018-07-05 11:21:39
Current News