หน้าหลัก > ประกาศ

แนวปฏิบัติในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข
แนวปฏิบัติในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข ...
2023-12-13 10:54:07
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา ...
2023-12-13 10:47:06
การเปลี่ยนประเภทการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน
การเปลี่ยนประเภทการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน ...
2023-12-13 10:43:22
การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2023-12-13 10:41:31
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ...
2023-12-13 10:31:32
การย้ายสาขาวิชา แขนงวิชา หรือกลุ่มวิชา
การย้ายสาขาวิชา แขนงวิชา หรือกลุ่มวิชา ...
2023-12-13 10:37:06
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 ...
2022-11-04 09:35:22
การทำการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
การทำการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 ...
2023-05-30 16:05:28
การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ...
2022-11-04 09:32:07
ประกาศปัจจุบัน