Home > Announcement

การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การขอจริยธรรมการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2023-09-21 08:37:04
อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2023-07-05 09:06:39
การทำการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา 2566
การทำการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ...
2023-09-21 08:37:59
การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ...
2023-09-21 08:37:50
Independent Study work for graduate studies, B.E. 2565
Independent Study work for graduate studies, B.E. 2564 ...
2023-05-30 16:05:28
Thesis work for graduate studies, B.E. 2565
Thesis work for graduate studies, B.E. 2565 ...
2022-11-04 09:32:07
The University Regulations: The University Regulations on Graduate Studies (No.4) B.E. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ...
2022-10-25 09:14:29
Current Announcement