ผลการค้นหา : อาจารย์ประจำ

ประธาน/ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจประธาน/ผู้อำนวยการหลักสู ...
2020-09-16 11:18:32
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงควา ...
2020-09-03 15:25:50
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแห ...
2020-09-03 15:03:57
พิธีเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบร ...
2020-09-03 10:46:07
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยา ...
2019-09-10 15:04:47
“ดร.สุดาวรรณ” ผอ.โครงการดุษฎีบัณฑิต รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 62
อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการพิ ...
2019-09-10 14:37:47
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2019-09-10 14:32:32
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการป ...
2019-08-08 15:40:30
รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการจัดการความรู้ ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเช ...
2019-08-08 15:42:51
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตรจารย.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก ...
2019-08-08 15:48:06