ผลการค้นหา : อาจารย์ประจำ

ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะ
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ...
2021-05-25 08:24:37
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำให้พวกเราไม่ได้พบหน้ากัน กว่าครึ่งเดือนแล้ว แต่ว่า ...
2021-01-27 10:54:26
กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเ ...
2020-11-30 13:58:05
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมปลายภาคการศึกษา 1/2563
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2020-11-09 15:37:42
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก รับเชิญเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์ฯ ของ มสธ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ ...
2020-11-18 11:29:34
การประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) วาระพิเศษ
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการ ...
2020-11-02 14:49:58
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ...
2020-11-18 10:24:25
ประธาน/ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจประธาน/ผู้อำนวยการหลักสู ...
2020-09-16 11:18:32
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงควา ...
2020-09-03 15:25:50