Result : อาจารย์ประจำ

ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะ
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ...
2021-05-25 08:24:37
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำให้พวกเราไม่ได้พบหน้ากัน กว่าครึ่งเดือนแล้ว แต่ว่า ...
2021-01-27 10:54:26
กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเ ...
2020-11-30 13:58:05
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมปลายภาคการศึกษา 1/2563
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2020-11-09 15:37:42
การประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) วาระพิเศษ
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการ ...
2020-11-02 14:49:58
Congratulations to Dr. Suramon Chancharoen on the occasion of his appointment as assistant professor
Congratulations to Dr. Suramon Chancharoen on the occasion of his appointment as assistant professor ...
2020-09-03 15:25:50