ผลการค้นหา : ประชุม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมค ...
2021-01-12 14:10:50
การประชุมชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการ ...
2020-12-16 09:56:40
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ...
2020-12-16 14:41:19
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่กรรมการอำนวยการฯ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่กร ...
2020-12-16 14:46:46
การประชุมบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วาระพิเศษ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการป ...
2020-12-07 14:10:48
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผน ...
2020-12-07 14:14:50
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2 เดือน)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำ ...
2020-11-30 13:33:28
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และบุคลากรป ...
2020-11-18 11:26:05
ผู้บริหารและประธานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิต ...
2020-11-18 11:22:03