ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานใน ...
2021-11-26 13:39:43
ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยา ...
2021-11-25 10:27:17
ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldq ...
2021-11-23 10:15:25
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. สาขาภาษาศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวลัก ...
2021-11-23 10:24:19
ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัช บีกขุนทด
ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัช บีกขุนทด ที่ได้รับทุนการศึกษาปรัชญาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2021-11-23 10:31:30
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme
กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย จะจัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Data Science and Big Data Analy ...
2021-11-23 10:42:04
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
***นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  ได้ที่ https://reg.ssru.ac.th ตั้งแ ...
2021-11-23 15:37:03
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพ ...
2021-11-19 13:32:25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคม ...
2021-11-18 12:30:29