ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ คุณลัดดา ไทยปรีชา
ขอแสดงความยินดีกับ คุณลัดดา ไทยปรีชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ท ...
2021-06-15 12:06:14
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการชั่วคร ...
2021-06-15 12:14:01
ขออภัยในความไม่สะดวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปิดทำการ วันที่ 5-13 มิถุนายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกhttps://www.facebo ...
2021-06-15 12:31:18
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 - 16. ...
2021-06-15 12:36:13
โครงการสัมมนาการสื่อสาร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 หัวข้อ “ก้าวผ่านพื้นที่ความรู้และอคติในงานวิจัย”
“สัมมนาปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เสริมความเข้มข้นพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา ลด ...
2021-06-15 12:40:20
ทุน "ปรัชญาไทย"
ทุน "ปรัชญาไทย" รับสมัครบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิ ...
2021-06-15 13:24:45
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 - 16 ...
2021-06-15 13:31:12
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 อาจารย์ผู้สอน  อ ...
2021-06-15 13:43:53
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ศิรวิท ...
2021-06-15 14:31:35
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564  วิชาDAD5204 การว ...
2021-06-15 14:40:34