ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ...
2020-10-21 09:29:42
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-10-08 09:22:03
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-10-08 10:02:47
บัณฑิตวิทยาลัยเตรียมความพร้อมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทำการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเ ...
2020-10-08 10:24:40
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ ...
2020-10-08 09:30:54
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 15 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบป ...
2020-10-08 09:27:26
บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 25 ...
2020-09-16 11:47:50
บัณฑิตวิทยาลัยปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
บัณฑิตวิทยาลัยปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ...
2020-09-16 11:44:45
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิท ...
2020-09-16 11:19:34