ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อาคาร ...
2020-07-16 13:46:25
วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญ ...
2020-07-16 13:49:41
บัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดั ...
2020-06-29 08:53:49
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมการกุศล ณ ตู้ปันสุข
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลา ...
2020-07-01 09:39:10
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ...
2020-06-13 10:19:42
แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยบัณฑิตวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้ ...
2020-06-10 09:50:06