ผลการค้นหา : บริหารการพัฒนา

บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอำนาจ สายฉลาด
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอำนาจ สายฉลาด"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2020-01-27 09:20:35
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณชลิดา พันธ์กระวี
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลิดา พันธ์กระวี"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2020-01-27 09:25:37
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศา ...
2020-01-09 16:32:24
“ดร.สุดาวรรณ” ผอ.โครงการดุษฎีบัณฑิต รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 62
อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการพิ ...
2019-09-10 14:37:47
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2019-09-10 14:26:15
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2019-09-10 14:27:37
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2019-09-10 14:32:32
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครง ของ "คุณภูสิทธ์ ภูคำชะโนด"
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณภูสิทธ์ ภูคำชะโนด" นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้ผ่านการสอบเค้า ...
2020-01-13 09:53:53
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รับการตรวจประ ...
2019-08-08 16:02:19
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภ ...
2019-08-08 16:02:26