ผลการค้นหา : บริหารการพัฒนา

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศา ...
2019-10-29 15:21:28
“ดร.สุดาวรรณ” ผอ.โครงการดุษฎีบัณฑิต รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 62
อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการพิ ...
2019-09-10 14:37:47
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2019-09-10 14:26:15
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2019-09-10 14:27:37
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2019-09-10 14:32:32
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รับการตรวจประ ...
2019-08-08 16:02:19
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภ ...
2019-08-08 16:02:26
สัมมนาเชิงวิชาการ "ทิศทางเศรษฐกิจยุคดิจิตอลปี 2019"
สัมมนาเชิงวิชาการ "ทิศทางเศรษฐกิจยุคดิจิตอลปี 2019"วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13. ...
2019-08-08 14:13:53