ผลการค้นหา : บริหารการพัฒนา

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ศิรวิท ...
2021-06-15 14:31:35
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564  วิชาDAD5204 การว ...
2021-06-15 14:40:34
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตยที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ปัญญารั ...
2021-03-17 11:53:34
การเรียนการสอนในห้องเรียนและการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนในห้องเรียนและการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ว ...
2021-03-17 12:05:46
ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์”
ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์  ปัญญาสกุลวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ...
2021-03-13 14:44:17
ขอแสดงความยินดี "MR.UDAY SHANKAR VERMA”
ขอแสดงความยินดี "MR.UDAY SHANKAR  VERMA” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2021-03-13 14:51:21
การเรียนการสอนในห้องเรียนและการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนในห้องเรียนและการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 วิ ...
2021-03-13 14:36:43
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัชณี สิทธิดำรงค์
รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัชณี สิทธิดำรงค์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ &quo ...
2021-03-13 13:59:47