Result : บริหารการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแห ...
2020-06-10 10:59:32
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโร ...
2020-05-25 10:10:53
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาโท) อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)
การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 1 ...
2020-05-25 10:14:48
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท โดย อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)
การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 2 ...
2020-05-25 10:39:36
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ โดยรศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2020-05-25 10:43:49
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา หัวข้อเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา หัวข้อเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2020-05-13 09:04:39
การเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.) ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ ...
2020-05-13 09:09:04
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนาโดย พ.ต.อ ...
2020-03-10 08:52:01
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯโดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)ณ ห้องเรียนอาคาร 3 ...
2020-03-10 08:55:32