ผลการค้นหา : นิติวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายทองพิทักษ์ ฮวบบางยาง
ขอแสดงความยินดีกับนายทองพิทักษ์ ฮวบบางยาง นักศึกษา ป.โท นิติวทยาศาสตร์ นักศึกษารุ่นที่ 24 ผ่านการสอบ ...
2021-08-09 11:58:39
เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (วท.ม.) และปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (วท.ม.) และปริญญาเ ...
2021-01-27 10:46:58
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวอาณดา วณิชทักษ์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
นางสาวอาณดา วณิชทักษ์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...
2020-09-02 11:02:00
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (นิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมองค์กร)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.(นิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมองค์ ...
2020-09-16 11:16:53
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจปร ...
2019-08-08 15:59:32