ผลการค้นหา : นิติวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับกา ...
2018-08-11 10:23:20
นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ดุษ ...
2018-08-09 15:48:20
บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ...
2018-06-05 11:21:44
แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ให้เกียรติมาบรรยาย สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้เรียนเชิญ แพทย์ห ...
2018-03-05 13:30:50
ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา ให้เกียรติมาบรรยาย สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้เรียนเชิญ ศ.พล.ต.ต ...
2018-03-05 13:32:25