ผลการค้นหา : นิติวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจปร ...
2019-08-08 15:59:32
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเ ...
2019-08-08 15:59:44
นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. นิติวิท ...
2019-08-08 16:07:06
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับกา ...
2018-08-11 10:23:20
นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ดุษ ...
2018-08-09 15:48:20
บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ...
2018-06-05 11:21:44
แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ให้เกียรติมาบรรยาย สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้เรียนเชิญ แพทย์ห ...
2018-03-05 13:30:50