หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ คุณลัดดา ไทยปรีชา
ขอแสดงความยินดีกับ คุณลัดดา ไทยปรีชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ท ...
2021-06-15 12:06:14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1:2564กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวเป็ ...
2021-06-09 20:14:32
ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูล
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองการจัดการวารสารวิจัยฯ ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเ ...
2021-06-02 15:10:58
ประชาสัมพันธ์ทุนหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์
          สถาบัน Beijing Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เสนอทุนหลักสูตร ...
2021-06-02 14:57:46
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลลา 09.30 - 12 ...
2021-06-02 14:45:31
โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญฟังการบ ...
2021-06-02 14:40:22
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 - 16. ...
2021-06-02 14:35:45
สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่
สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 ...
2021-06-02 14:29:12
ข่าวย้อนหลัง