หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา "งดรับ งดให้" ของขวัญทุกกรณี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา "งดรับ งดให้" ของขวัญทุกกรณีผู้บริหาร และบุคลากร บ ...
2023-09-22 08:57:04
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)วันศุกร์ที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวล ...
2023-09-03 09:30:32
โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566   ...
2023-09-03 09:56:53
โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ (หมอหลวง)
โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ (หมอหลวง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ ...
2023-09-02 11:22:34
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ...
2023-09-02 11:20:32
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" บัณฑิตวิทยาลั ...
2023-08-31 15:36:49
โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖ ...
2023-08-31 15:35:19
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารตำหนัก ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารตำหนั ...
2023-08-31 15:33:32
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนงานประจำ ด้าน ๒ การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ ๓.๒ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนงานประจำ ด้าน ๒ การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ ๓.๒ และแผนปฏิบัติการป้อ ...
2023-08-31 15:30:19
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวสุพิชญา ...
2023-08-31 15:27:42
ข่าวย้อนหลัง