หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทรงพระเจริญ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ทรงพระเจริญ29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกู ...
2024-04-30 13:54:40
โครงการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน       บัณ ...
2024-04-30 13:53:22
โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน”
โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน” วันที่ ๒๓ เมษาย ...
2024-04-30 13:51:39
โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-04-30 13:50:02
เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
เข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล&rdquo ...
2024-04-30 13:48:43
ประชุมหารือการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ประชุมหารือการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ บัณฑิตว ...
2024-04-30 13:47:14
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗วันที่ ๒๒ เมษายน   ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ...
2024-04-30 13:30:57
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "งานวิจัยสรรค์สร้างระเบียงเศรษฐกิจทะเลใต้อันดามัน ครั้งที่ 1"
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "งานวิจัยสรรค์สร้างระเบียงเศรษฐกิจทะเลใต้อันดามัน ...
2024-04-30 13:29:29
โครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗
โครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช ...
2024-04-30 13:27:30
ข่าวย้อนหลัง