หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ปริญญาเอก และปริญญาโท นิเทศศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการส ...
2020-01-27 09:54:29
การสอนรายวิชาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก อา ...
2020-01-27 09:46:42
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟา ...
2020-01-27 09:42:16
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภ ...
2020-01-16 10:46:24
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการป ...
2020-01-16 10:41:25
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือตัวแทนวิทยาลัยจีน
วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-01-14 12:57:41
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการบั ...
2020-01-14 13:36:43
บัณฑิตวิทยาลัยส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2563
บัณฑิตวิทยาลัยส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-01-14 12:36:09
ข่าวย้อนหลัง