หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางกุลปรียา ยะศะนพ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางกุลปรียา ยะศะนพ"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2023-05-25 14:39:58
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ...
2023-05-25 14:37:25
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอิชยา มุขรักษ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวอิชยา มุขรักษ์"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2023-05-25 14:34:41
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธันยพร เหมพิจิตร (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวธันยพร เหมพิจิตร "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ...
2023-05-25 14:31:09
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ส ...
2023-05-25 14:31:26
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายศุภศักดิ์ แท่นทอง (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นายศุภศักดิ์ แท่นทอง"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2023-05-25 14:20:26
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายเอกชัย แตบสวัสดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นายเอกชัย แตบสวัสดิ์"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2023-05-25 14:17:46
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ...
2023-04-25 11:48:24
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายบุรินทร์ เหมทัต (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นายบุรินทร์  เหมทัต นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สา ...
2023-04-25 11:44:54
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวกัญณัฏฐ์ กรวิทย์ธนโชติ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวกัญณัฏฐ์  กรวิทย์ธนโชติ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎ ...
2023-04-25 11:43:01
ข่าวย้อนหลัง