หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์  ทิพสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจ ...
2021-04-01 11:48:23
ขอแสดงความยินดีกับ คุณศาสวัต มูลสถาน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณศาสวัต  มูลสถาน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศา ...
2021-04-01 11:27:36
ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ...
2021-03-31 13:09:16
ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิกร มะลิคง
ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิกร มะลิคง นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในชื่อเรื ...
2021-03-31 11:11:19
ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร
ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร นักศึกษาระดับแริญญาเอก ที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...
2021-03-31 11:02:35
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก
“นิเทศศาสตร์สอบเค้าโครงปริญญาเอก ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ชุมชน”หลักสูต ...
2021-03-25 10:33:33
ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์  พิธิยานุวัฒน์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...
2021-03-17 12:26:51
ขอแสดงความยินดี กับ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)
ขอแสดงความยินดี กับ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี  อาสโภ) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ...
2021-03-17 11:36:58
ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์”
ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์  ปัญญาสกุลวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ...
2021-03-13 14:44:17
ขอแสดงความยินดี "คุณรวิพัชร์ เชษฐ์วิไชยกุล”
ขอแสดงความยินดี "คุณรวิพัชร์  เชษฐ์วิไชยกุล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2021-03-13 14:06:59
ข่าวย้อนหลัง