หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กำหนดการรายงานตัว และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 3/2566
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงาน ภาคเรียนที่ 3/2566รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษ ...
2024-03-27 10:26:52
รับสมัครนักศึกษารอบ 1/2567 ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครนักศึกษารอบ 1/2567 ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด่วนรั ...
2024-03-24 10:28:02
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์นักศึกษา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 3/2566
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์นักศึกษารายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 3/2566 ...
2024-03-19 14:45:05
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เปิดรับสมัครนักศึกษา เรียน ...
2024-03-14 14:54:47
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติิ “งานวิจัยสรรค์สร้างระเบียงเศรษฐกิจทะเลใต้อันดามัน” ครั้งที่ 1
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติิ “งานวิจัยสรร ...
2024-03-24 10:17:37
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมแนะแนวทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมแนะแนวทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ...
2024-03-05 15:20:42
โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้ Google workspace ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้ Google workspace ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" วันพุธที่ ...
2024-02-21 16:19:14
เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2566
เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2566   สิทธิ์พิเศษที่ ...
2024-02-21 16:19:37
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๒
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม  สำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๕ ...
2024-02-14 14:31:29
ข่าวปัจจุบัน