หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ...
2021-05-11 11:47:22
สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในส ...
2021-03-25 14:04:13
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน "วิศวสารลาดกระบัง"
งานวิจัยและนวัตกรรม (ส่วนงานวิศวสารลาดกระบัง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาด ...
2021-03-25 13:42:46
งานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดประช ...
2021-03-25 13:31:46
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่สนใจส่ง ...
2021-03-25 13:22:01
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโ ...
2021-03-25 13:09:08
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาก ...
2021-03-25 12:58:09
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลท ...
2021-03-25 12:44:19
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงานสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบปีที่ 55 และการประช ...
2021-03-25 12:29:48
ส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย คณาจาย์ หรือบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ...
2021-03-25 12:06:33
ข่าวปัจจุบัน