หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บั ณฑิตวิทยาลัย ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายงานผลการดำเนินงานการจัดการค ...
2023-08-17 10:51:25
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส และ อาจารย์ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี  แจ่มจำรัส แล ...
2023-07-05 21:46:13
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนท ...
2023-06-21 16:13:48
กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
2023-06-14 15:11:27
อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566https://forms.gle/GyMR3DP74QjZbTaP6 ...
2023-06-13 09:22:14
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ...
2023-05-25 13:58:59
สมัครด่วน!!! สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา
สมัครด่วน!!! สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเรียนต่อปริญญาโทด้านภาษา 1/25 ...
2023-05-11 14:57:26
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
ทำธุรกิจแต่...- เขียนแผนธุรกิจไม่เป็น- ขาดสภาพคล่องทางการเงิน- ไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี- ขาดผู้เชี ...
2023-05-11 14:54:44
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ...
2023-04-08 09:53:28
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพระอดิศร แก่นมะนิตัน (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
++การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา++ บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับพระอดิศร ...
2023-04-08 09:45:18
ข่าวปัจจุบัน